Tomáš Břicháček

Tomáš Břicháček je právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé. Publicista věnující se dění na úrovni EU, obecným otázkám evropské integrace a příležitostně dalším tématům. Autor mnoha knih, odborných textů, přednášek a blogů.

Citát z jeho osobního webu: „Ne každý z nás může vykonati skutky nesmrtelné, ne každý může býti velikým myslitelem, anebo básníkem, učitelem národu nebo spisovatelem, neb žurnalistou, vůdcem válečným, anebo státníkem, ale každý může pracovati v oboru svém podle sil svých věrně a poctivě, každý může probouzeti spící a napomínati dřímavé ke skutkům národní povinnosti.“ (František Ladislav Rieger)

Tomáš Břicháček | právník a publicista (cs-retromusic.net)

Knihy, kterých je Tomáš Břicháček autorem, nebo spoluautorem naleznete ke koupi zde:

Tomáš Břicháček – Knihu chraň! (knihuchran.cz)

Vzdělání:

Právnická fakulta UK, Praha (2002–2007: Mgr. 2007, JUDr. 2009, Ph.D. 2012), obor Právo a právní věda   

Fakulta sociálních věd UK, Praha (2001–2007: Mgr. 2007, PhDr. 2009), obor Evropská studia

Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, Paříž (2005–2006), program Erasmus

Gymnázium Voděradská, Praha (1995–2001)

ODBORNÉ TEXTY (výběr):

Vnitřní a vnější bezpečnost v diskusi o budoucnosti EU, Právo a bezpečnost č. 3/2018

Evropský pilíř sociálních práv, Právník č. 11/2018

Kniha EU a její reakce na migrační krizi, New Direction, Brusel 2018

Nový právní rámec pro přeshraniční insolvenci v EU, Právní rozhledy č. 22/2015

Kniha Bříza P., Břicháček T., Fišerová Z., Horák P., Ptáček L., Svoboda P.: Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. C.H.Beck, Praha 2014 – spoluautor

Doložka flexibility v pravomocích EU a její využívání po Lisabonské smlouvě, Právník č. 1/2014

Mechanizmy krajowe Republiki Czeskiej w odniesieniu do kształtowania i wdrażania wtórnego prawa UE, in:Krutílek O., Wołek A. (ed.): Nieodrobiona lekcja. Polityki publiczne w Czechach i Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej,Krakov 2013 

Common European Sales Law jako „druhý režim“ vnitrostátního práva, in Rozehnalová N., Kyselovská T. a kol: K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého, Masarykova univerzita, Brno 2013

návrhu směrnice o zastoupení žen ve vedení obchodních společností, Obchodněprávní revue č. 5/2013

Změny v obecném režimu uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v civilních věcech v EU, Práv. rozhl. č. 5/2013.

Kolizní úprava spotřebitelských smluv v nařízení Řím I – aktuální otázky, Právní rozhledy č. 23-24/2012

Návrh volitelné unijní úpravy kupní smlouvy – Common European Sales Law, Právní fórum č. 12/2012

Horizontální liberalizace přeshraničního poskytování služeb v sekundárním právu EU, Právník č. 11/2012

Může členský stát EU zrušit letní čas? Jurisprudence č. 7-8/2012

Volný pohyb služeb z perspektivy příjemce, Právní rozhledy č. 15-16/2012

Jednotný patentový soud pro EU blízko realizace, Jurisprudence č. 6/2012.

The impact of EU law on the recodification of private law in the Czech Republic, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht č. 3/2012

Volný pohyb služeb a svoboda usazování v českém právu, Právní rozhledy č. 10/2012 (spoluautorství s Lucií Joskovou)

Zelená kniha o evropském smluvním právu a její reflexe v České republice, Právní fórum č. 10/2011

Notáři ve víru vnitřního trhu, Jurisprudence č. 6/2011

Why the „optional instrument“ is not our option, in Kleineman J.: A Common Frame of Reference for European Contract Law, Stockholm Centre for Commercial Law, 2011

Myšlenka volitelné právní úpravy smluvních závazků na úrovni EU, Jurisprudence č. 8/2010

Je vymezení pravomocí EU ohraničené, rozpoznatelné a dostatečně určité?, Právník č. 6/2010

Návrh směrnice o právech spotřebitelů v kontextu agendy „Evropského smluvního práva“ in Tichý L., Večl T. (eds.): Vývoj evropského spotřebitelského práva, Centrum právní komparatistiky, Právnická fakulta UK, Praha 2009

Otazníky kolem Společného referenčního rámce pro evropské smluvní právo, Jurisprudence č. 5/2009

Princip subsidiarity v právní a politologické perspektivě, Politologický časopis č. 4/2008  (spoluautorství s Ondřejem Krutílkem)

Přístup Evropského soudního dvora k principu subsidiarity, Právník č. 2/2008

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *